تبلیغات
تصفیه فاضلاب:

عموماً تصفیه فاضلاب به معنای کاهش جزئی یا حذف کامل ناخالصی ها، به میزان تصفیه ی در نظر گرفته شده بستگی دارد. اگر هدف دفع ساده ی پساب نهایی به آب نهرهای پذیرنده یا چاه های جاذب باشد غلظت اجزای خاص تنها تا محدوده های قابل قبولی که توسط مراجع قانونی مانند سازمان محیط زیست توصیه می گردند کاهش داده می شود. از سوی دیگر به منظور استفاده ی مجدد از فاضلاب تصفیه شده در بعضی از فرآیندهای صنعتی غلظت یک جزء خاص تا یک سطح مشخص کاهش داده می شود یا بر حسب نیاز به طور کامل حذف می گردد.

در 5 تا 20 سال اخیر با توجه به زایش جمعیت و تقاضای بیشتر برای منابع آب و همچنین نیاز به تصفیه و بازیابی آب های موجود؛ مسئله پساب ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است. گندزدایی بعنوان مهمترین مرحله از مکانیسم غیر فعال سازی یا انهدام میکروب های بیماری زا (پاتوژن ها) محسوب می شود که به منظور جلوگیری از انتشار بیماری های ناشی از آلودگی آب ها در محیط زیست و ساکنین حریم رودخانه ها به کار می رود. نکته مهم این است که فاضلاب بایستی قبل از گندزدایی تصفیه شود تا اینکه عمل گندزدایی بطور مؤثر انجام پذیر باشد.

اگر چه هنوز ماده گندزدای کامل کشف نشده است، اما برخی ویژگی ها به منظور شناسایی مناسب ترین گندزدا وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-  توانایی نفوذ و نابودسازی عوامل عفونی تحت شرایط نرمال.

-  برای افراد و نیز محیط مضر نباشد.

-  سالم و ایمن باشد و نیز جا به جا کردن، حمل و نقل و انبار کردن آن راحت باشد.

-  ماده گندزدا بایستی پس از گند زدایی باقی مانده سمی (مانند مواد سرطان زا) نداشته باشد.

-  از لحاظ هزینه های عملی و نگهداری مقرون به صرفه باشد.

مزایای استفاده از گاز ازن در تصفیه، ضدعفونی و از بین بردن بار میکروبی:

1- ازن یک ماده ضدعفونی کننده موثر و به مراتب بهتر از کلر، دی اکسید کلر، کلروآمین ها و رادیکال های هیدروکسیل می باشد.

2- مقاومت نسبی میکروارگانیسم ها در مقابل ازن بطور تقریبی بدین ترتیب است: باکتری های، ویروس ها، تخم ها و کیست های انگلی

3- مشاهده شده است که بعد از ازناسیون، میزان مصرف منعقد كننده ها كاهش یافته و سرعت عمل فیلتراسیون بالا می رود.

4- میكرو آلوده كننده‌های آلی در پساب در كنار مواد آلی طبیعی (NOM)یافت می شوند، اما غلظت آنها خیلی كمتر (در حدود µg/L0.1تا µg/L100) می باشد، كه توسط ازن و رادیكال های ْOHبه طور نسبی از بین می روند.

5- تقریباً انواع فاضلاب اعم از صنعتی و خانگی را می توان توسط ازناسیون تصفیه نمود. شرایط عملیاتی مورد استفاده در ازناسیون، به نوع صنعت و نوع فاضلاب بستگی دارد.

6- براساس این جمع بندی، پیدا شدن انواع جدید میكروارگانیسم در پساب مانند تخم و كیست های انگلی، آشكار شدن انواع بیشتری از مواد آلوده كننده در آن را به دنبال دارد. همچنین افزایش سطح كیفی مورد نیاز برای فاضلاب و پساب، طراحان را بر آن داشته است تا فرآیند ازناسیون را مورد توجه قرار دهند.

 کاربرد ازن در تصفیه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی:

کاربرد ازن در تصفیه آب های آشامیدنی و فاضلاب های مختلف صنعتی و شهری در دنیا رو به گسترش است. ازناسیون توانسته است در موارد زیادی مانند ضدعفونی کردن و اکسیداسیون ترکیبات آلی جایگزین فرآیندهای تصفیه متعارف شود. این فرآیند جدید در موارد مختلف دیگری همانند حذف ذرات معلق نیز کارایی روش های قدیمی تصفیه را افزایش داده است.

فرآیندهای صورت گرفته توسط بخش تحقیقات بصورت متمرکز بر روی فاضلاب کارخانجات صنایع غذایی و پساب حاصل از شستشوی خطوط مربوطه بوده است که در این راستا نتایج حاکی از کاهش بار میکروبی و زدایش بو از پساب حاصله  بوده است. علاوه بر این جایگزین نمودن روش های قدیمی با تکنولوژی نوین ازن زنی نتایج مطلوبی را به بار آورده است.

عدم توانایی کلر در حذف کامل آلودگی های میکروبی و همچنین تغییر در کیفیت آب و تولید ترکیباتی مانند تری هالومتانها (THMS) و اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از استفاده از کلر (غلظت بیشتر از ۵/۱ میلی گرم درلیتر کلر در منابع آبی باعث مرگ ومیر آبزیان مخصوصا ماهی ها می گردد)، سبب گردید تا استفاده از مواد دوستدار محیط زیست (پرتو دهی فرابنفش و گاز ازن) بیشتر مورد توجه قرار گیرد.