تبلیغات
{ترجمه آیات {10 الی1} 

الم{1} این کتاب بی هیچ شک راهنمای پرهیزکاران است{2} آن کسانی که به جهان غیب ایمان آرند ونماز

 بپا دارند وازهرچه روزیشان کردیم انفاق کنند{3} وآنانکه ایمان آرند به آنچه خدای به تو و بر پیش ازتو

 فرستاد و آنها خود به عالم آخرت یقین دارند{4}آنان از لطف پروردگار به راه راستند وآنهارستگارانند{5}

کافران را یکسان است بترسانی یا نترسانی ایمان نخواهند آورد{6} قهر خدا بر دلها و گوش های ایشان

مهر نهاده و بر دیده هاشان پرده افکنده که فهم حقایق و مــعــارف الهی را نمیکنند وایشان راست عذابی

سخت{7} وگروهی از مــردم منافــق گویند که ما ایمان آوردیم بـــه خدا و روز قیامت وحال آنکه ایمان

نیاورده اند{8} خواهند تا خدای واهل ایــمان را فریب دهند حال آنکه فـــریب ندهند مگـر خود را و این

را از سفاهت نمیدانند{9} دلهای آنها مریض است پس خدا بر مرض ایشان بیفزاید و آنها را است عذاب

دردناک بدین سبب که دروغ مـــی گویند{10}

ترجمه آیات {20 الی 11}

چون آنها را (مؤمنان) گویــند که در زمین فساد مکنــید پاسخ دهند که تنها ما به صلاح کار کنیم{11}

آگاه باشید که ایشان سخت مفســدند ولی خود نمیدانند{12} وچون گویند به آنها ایمان آورید چنانکه

دیگران ایمان آورند پاسخ دهند که چگونه ما ایمان بیاوریم بمانند بی خردان آگاه باشید که ایشان خود

سخت بی خردند ولی نمی دانند{13} چون با اهل ایمان برخورند گویند ما ایمان آورده ایم و چون خلوت

با شیطانهای خود کنند گویند ما باطناً با شمائیم جز اینکه مؤمنان را استهزاء مــی کنیم{14} خدا به آنها

استهزاء کند وآنها رادر گمراهی رها کند که حیران وسرگردان باشــند{15} ایشانند که خریدند گمراهی

را به جای راه راست پس تجارت آنها سود نکرد و راه هدایت نیافــتند{16} مثل ایشان مثل کسی است

که آتش بیفروزد پس تا روشن کند اطراف خود را خدا آن روشنی را ببرد وایشان را در تاریکی رها

کند که هیچ نبینند{17} آنان کر وگنگ وکورند و از ظلالت خود بر نمیگردند{18} (مثل ایشان آن است

که گفته شد که آتش برای روشنائی برافروزد پس بی نور مانند)یا مثل آنان چون کسانی است که در

بیابان بارانی تند بر آنها ببارد و در تاریکی ورعد و برق آنان سرانگشت خود را از شدت صدای

صاعقه از بیم مرگ در گوشها گذارند وعذاب خدا کافران را گیرد{19} نزدیک باشــد که برق روشنی

چشم هایشان ببرد آنها هرگاه روشنی بینند در آن روشنی قدم برداشته و هر وقت تاریک شد(حیرت زده)

مــی ایستند و اگر خدا خواستی گوش آنها را(به بانگ رعد) کر وچشم آنان را(به تابش برق) کور 

مــی ساخت که خداوند بر همه چیز قادر است{20}

ترجمه آیات {30 الی 21}

ای مردم خدائی را پرستید که آفریننده شماست و آنان که پیش از شما بودند باشد که (به طاعت و معرفت

او) پارســا و منـــزه شویـــد{21} آن خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت و از

آسمان آبی فرو بارید که بیــرون آورد به سبب آن آب ، میــوه های گوناگون تا روزی شــمـا گــردد

پس کسی رامثل ومــانـند او قـرارندهید در صورتیکه می دانـید خدا بــی مانـنداسـت{22} و اگر شما را

شکّی است در قرآنی که ما بر مــحمـد(ص) بنده خود فرسـتادیم پـس بیـاورید یک سوره به مثل آن و

بخوانــید گواهان خود را(واز بزرگان و فصحا هر که را کمک خواهید) به جزخدااگرراست میگوئید{23}

واگر این کار را نکردید و هرگز نتوانیــد کرد پس (طــعن به قرآن مزنــید) و بترسید از آتشی که هیزمش

مردم بدکار و سنگهای خارا است که مهیّا شده برای کافران(ازقهــرالهی) {24} و مژده ده ای پــیغمبـر

کسـانـی را که ایمان آوردند و نیکوکار شدند به یقین آنها راست باغهائی که جاری اســت در آنها نهرهای

وچون روزی دهند آنها را از مـیوه های بهشت گویند این مانند آن میوه هائی است که دادند ما را پیش

این (دردنیا) وهـر میوه و خوردنی بر آنان بیاورند به یکدیگر مانند است و ایشان را در بهشت جفتهای

پاک و به یکدیگر مانند است و ایشان را در بهشت جفتهای پاک و پاکیزه است ودربهشت همیشه جاوید

خواهند زیسـت{25}به درستی که خدا را شرم و ملاحظه نیست در اینکه مثــل زند به پشه و بزرگتر از

آن پس هر مثل که آرد آنهائی که به خدا ایمان آورده اند میدانند که آن مثل حق است واز جانب پروردگار

ایشان آمده و اما آن کسانی که کافر شدند مــیگویند چه مقصود خداست از مثل (بلی) گمراه می کند به آن

مثل بسیاری را و هدایت می کند بسیاری را و گمراه نمی کند به آن مــگر فاسقان را{26}کسانی که می

شکنند عهد خدا را پس از آنکه محکم بستند و می برند آنچه را که خدا امر به پیوند آن کرده است

در زمین و میان اهل آن فساد میکنند به حقیقت زیان کارآنها هستند{27}چگونه کافرمیشوید به خدا

و حال آنکه مرده بودیدوزنده کردشماراودیگرباربمیراند وباززنده کند وعاقبت به سوی او باز

خواهید گشت{28}اوست خدائی که خلق کرد برای شما همه مـوجودات که در روی زمین است پس ازآن

نظرگماشت به خلقت آسمان وهفت آسمان رابرفراز یکـدیگر برافراشت واوبه هرچیز(وهمه نظام آفرینش)

داناست{29}به یادآرآنگاه که پروردگارتو به ملائکه فرمود من در زمین خلیفه بر گمارم ملائکه گفتند

پروردگارا میخواهی کسانی را بگماری که فساد کنند در زمین و خونها بریزند وحال آنکه ما خود ترا

تسبیح و تقدیس مــیکنیم خداوند فرمود من میدانم چیزی که شما نمیدانید{30}

ترجمه آیات {40الی31}

و خدای عالم همه اسماء رابه آدم تـعلیم فرمود آنگاه حقایق آن اسمارادرنظرفرشتگان پدید آورد وفرمود

خبر دهید مرا با سماء اینان اگر راست مــیگوئید{31} فرشتگان عرضه داشتند ایزدا توپاک و منزهی 

ما نمیدانیم چیزی جزآنچه تو خود به ما تعلیم فرمودی توئی دانا و حکیم{32} خداوند فرمود ای آدم

ملائکه را به حقایق این اسماء آگاه سازپس چون آدم ملائکه رابدان آگاه ساخت خدا به ملائکه فرمود

نگـفـتم به شما من مـیدانم غــیب آسمانها و زمین را و میدانم هرآنچه را که آشکـار وپنهان دارید{33}

وچون گفتیم فرشتگان را که سجده کنید برآدم همه سجده کردند مــگر شیطان که اِبا وتکبّر کرد و از

فرقــه کافران گـردید{34} و گفتیم که ای آدم تو با جفت خود در بهشت رایگان و بی زحمت جای گـزینید

و بخورید از اطعمه بهشت ازهرچه میخواهید و نزدیک نشوید به این درخت(گندم یا سیب)که(اگر نزدیک

این درخت شوید)از جمله ستمکاران خواهید بود{35} پس شیطان آدم و حوا را به لغزش افکند و خوردند

از آن درخت و بدین عصیان هر دو را ازآن بیرون کردگفتیم به(آدم و حوا) فرود آئیداز بهشت که برخی

از شـما برخـی را دشـمـنید و شما را در زمـین آرامــگاه و آسـایـش خواهـد بود تا روز مــرگ{36}

پس آدم ازخدای خودکلماتی آموخت(آن<کلمات>سبب پذیرفتن توبه اوگردید) که خداوند توبــه پذیر و

 مهربان است{37} گفتیم فرود آئید از بهشت همه شماها(آدم و حوا وشیطان) تا آنکه ازجانب من راهنمائی

به سوی شماآیدپس هرکس پیروی کندراهنمای مراهرگز(دردنیاوآخرت) بیمناک واندوهگین نخواهند

 گشت{38} وآنهائیکه کافرشدند وتکذیب کردند آیـات مارا آنها(البته)اهل دوزخند ودرآتش آن همیشه معذب

خواهند بود{39} ای بنی اسرائیل یاد آرید از نعمتهائی که به شـما عـطا کردم و وفا کنید به عهد من تا به

 عهد شما وفا کنم و از(شکستن پیمان) من بر حــذرباشید{40}  

ترجمه آیات {50الی41}

وایمان آورید به قرآن که فرستادم درحالتی که آن قرآن(تـورات) شما را تصــدیق مــیکند و نباشید اول

کافر به آن(قرآن) و نفروشید آیات مــرا ببهائی اندک و از قــهر من بپرهیزیز {41} وحق را به باطل

مشتبه نکنید تا حقیقت را پنهان سازید درصورتیکه به حقّانیت آن واقفید{42} و نماز به پای دارید و زکات

بدهید و با خداپرستان حق را پرستش کنید{43} چگونه شما که مردم را به نیکوکاری دستور میدهید

خودرافراموش میکنید درصورتی که شما کتاب خدای رامیخوانید چرا تعقّل واندیشه درآن نمیکنید{44}

ازخدابه صبر ونماز یاری خواهید که کاری دشوار است مگر بر خدا پرستان{45} آن کسانی که میدانند

که میدانند که در پیشگاه حضرت پروردگار حاضر خواهندشد و به او(به درگاه عزَّتش)رجوع خواهند

کرد{46}ای بنی اسرائیل یادکنیدازنعمتهائی که به شماعطاکردم واینکه تفضیل دادم(به نعمت کتاب ورسول)

شما رابر تمام اهل عالم{47} وبترسیداز روی که هیچ جزا داده نشود شخصی به جای شخص دیگر و هیچ

پذیرفته نشودشفاعت کسی(درباره دیگری) وفدائی عوض شخص نخواهندگرفت وهیچ یاری کننده و فریاد

رسی در آن روز نخواهد بــود{48} و(به یاد آرید)هنگامــی که نــجات دادم شما را از ستم فرعونیان کــه

از آنها درشکنجه سخت بودید تا به آن حد که پسرهای شما را میکشند و زنانتان رابرای کنیزی میگذاشتند

ودر این سختی بلا و امتحانی بزرگ بودکه خدا شمارابدان می آزمود{49} بیاد آرید وقتی راکه دریا را

شکافتیم و فرعونیان را غرق کردیم و شما مـشاهده مــیکردیــد{50}

ترجمه آیات {60الی51}

ویاد آرید وقتی را که به موسی( برای نزول تورات)چهل شب وعده دادیم پس (درغیبت او)شما گوساله

پرستی اختیارکردید و ستمکار و بیدادگر شدید{51} پس بخشیدیم شمارا و گذشتیم از گناه شما بعد از چنین

کار زشت که شاید سپاس (و شکر نعمت) خدا به جای آرید{52} ویاد آریدوقتی که(برای هدایت یافتن شما)

به موسی کتاب و فرقان عطا کردیم باشد که به راه حق هدایت یابید{53} (ویاد کنید) وقتی را که موسی به

قوم خود گفت ای قوم من شما محققاً ظلم به نفس خود کردید که گوساله پرستی اختیار نمودید پس توبه

کــنیدبه سوی خدا و (به کیفر جهالت خود) به کشتن یکدیگر تیغ برکشید این در پیشگاه خدا بهتر (کفارۀ

عمل شما) است و توبه شما پذیرفت که خدا توبه پذیر و مهربان است{54} و به خاطر آرید وقتی را که

گفتید ای موسی ما به تو ایمان نمــی آوریم تا اینکه خدا را آشکار ببینیم پس شما را صــاعـقه ( آتش)

در گرفت و (آن حال را به چشم خود) مــشاهده مــی نمودید{55} پس برانگیختیم شما را بعد از مــرگ

که شاید خدا را شکر گـزارید{56} وقرار دادیـم برای شما ابر را سـایبان و فرسـتادیم (منّ و سلوی) را

(گفتند مرغ بریان و ترنجبین مــراد است) و گفتیم بـــخورید از این روزیـهای پاک و پاکــیـزه که به شما

دادیم و (شکر این نعمت را که به جا نیاوردند) نه به ما بلکه به نفس خود ستم کردند{57} وبه یــاد آریــد

وقتی که گفتیم داخل شویدبه این قریه(بیت المقدس)وازآن هرچه میل دارید بخورید که فراوان وبی زحمت

برای شما مهیّا است و از آن در ، سجده کنان داخل گردید و بگــوئید خدایا ببخش مارا تااز خطای شما

درگذریم و بر ثواب نیکوکاران بیفزائیم{58} پس ازآن ستـمکاران حکم خدا را تبدیل به غـیـر آن نمودنـد

ما نیزعذابی سخت از آسمان فرستادیم به کیفربدکاری و نافرمانی ایشان{59} و(یادآرید) وقتی راکه موسی

برای قوم خود به جست و جوی آب برآمد وما به اودستوردادیم که عصای خود رابرسنگ زن پس دوازده

چشمه آب از آن بیرون آمد و هر سبطی را آبشخوری مــعلوم گردید(وگفتیم) کـه بخورید وبیاشامیداز آنچه

خداوند روزی شما کرده و در روی زمین بنا به کاری و فسادکردن برنخیزید{60}

ترجمه آیات {70الی61}

و یاد آرید وقتی را که به موسی اعتراض کردیدکه مابه یک نوع طعام صبرنخواهیم کردبه خواه از خدای

خود که بیرون بیاورد از برای مانباتاتی که از زمین بر مــی آید مانند ازخیار و سیروعدس وپیاز موسی

گفت آیا میخواهید غذای بهتری که دارید به پست تر از آن تبدیل کنید حال که تقاضای شما این است فرود

آئید به شهر مصر که از برای شما هرچه خواستید مهیّا است (ومقدر و حتم شد بر یهود ذلّت و خواری و

مسکنت و گرفتاری و بر خود گرفتند یهود غضب وخشمی از خداوند) چون به آیات خداکافرگشتند وانبیاء

را به ناحق کشتند و راه نافرمانی و ستمکاری پیش گرفتــنـد{61} محققاً هر مسلمان ویهودونصری وستاره

پرست که از روی حقیقت ایمان به خدا و روز قیامت آورد و عمل شایسته کند از جانب پروردگار به اجر

و ثواب رسند وهیچگاه (دردنیا وعقبی)بیمناک و اندوهگین نخواهندبود{62} و(یادآرید) وقتی را که از شما

پیمان گرفتیم وبلند کردیم بالای سرشما کوه طوررا(که سخت هراسان شدید)ودستوردادیم که احکام تورات

راباقوّتایمان پیروی کنید و پیـوسـته آن را در نظر گیـرید آن (کتاب) را باشد که پاکیزه وپارسا گردید{63}

بعد از آن همه عهد و میثاق از حق روی گردانیدید واگر فضل ورحمت خداشــامل حال شما نمی بود(که

مهلت داد شما را تا توبه کنید) هر آینه سخت از جمله زیانکاران بودید{64} (این واقعه را)محققاً دانسته اید

آن گروه راکه در(حکم) روز شنبه عصیان وتَعدّی کردند(مسخ کردیم و)گفتیم بوزینه شوید(رانده از درگاه

قرب و مقام انسانیّت) {65} واین عقوبت مسخ را عذاب آنها و عبرت اخلاف آنها گردانیدیم و پند برای

پرهیــزگاران{66} و وقتی را که موسی به قوم خود گفت هرآینه خدا امر میکند شما را به اینکه بکُشید

 گاوی را قوم او پاسخ دادند او را که ما را استهزاء میکنی موسی گفت پناه میبرم به خدا که سخن به

فسوس و استهزا گویم چه این کار مردم نادان است{67} قوم موسی گفتند از خدا بخواه که معیّن فرماید

چگونگی و خصوصیات گاو را موسی گـفت خدامیفرماید گاوی باشد نه پیر از کار افتاده ونه جوان کار

نکرده بلکه میانه این دو حال باشد اکنون که تعیـیـن شد آنچه مأمورید به جا آرید{68} بازقوم به موسی

گفتند ازخدا بخواه که رنگ آن گاو را نیز معیّن فرماید موسی جواب دادخدا میفرماید گاو زرد زرینی

باشد که رنگ آن بینندگان را فرح بخش است{69} بازگفتند از خداوند بخواه چگونگی آن گاو را برای

ما خوب روشن گرداند که آن هنوز بر ما مشتبه است چون رفع اشتباه ما شود البته (اطاعت کرده)

و به خواست خدا راه هدایت پیش گیریم{70}

مفــهوم آیــات (10الی1) سوره بقره

ارزش قرآن را بیان میکند- افرادصالح از لطف پروردگار به راه راست هدایت میشوند- عـذاب عظیمی در

انتـظار کافــران است- کسانی که میگـویند به خـــدا ایمان آورده ایم ولی ایــمان نیاوردند- کسانی که دروغ

میگویند عذابی سخت به دلیل دروغ گفتـن در پیش دارند.

مفــهوم آیــات (20الی11) سوره بقره

صفات دو رویان راشرح میدهد – خدا کسانی را که دو رو هستند را در گمراهی قرار میدهـد تا حیران و

سرگردان شوند- کافران کر و گنگ و کورند و از کافر بودن خود بر نمیگردند- توانایی خدا ازکر و کور

ساختن کافران .

مفــهوم آیــات (30الی21)سوره بقره

در مورد نعمات خدا و اطاعت از حضرت باری تعالی – خطاب به کسانی که به جلال خدا شک دارند:

{بیاوریــد یک سوره هماننــد قـرآنــی که بر محــمد(ص) فرستادم} – اگر نتوانستـید یـک سوره بیاورید به

قرآن اهانـت نکنید- در مورد آتشی که برای کافران مهیا شده – بشارت دادن به کسانی که ایمان آوردند و

نعمت های کـه درآن دنیــا برایشان فراهم گشـته – تـعریف واقـعی کـلمه زیان کـــار – در مورد بازگشتن

انسان ها به سوی خداوند – در مورد آفرینش هفت آسمان – عالم بودن خداوند – خلقت انسان .

مفــهوم آیــات (40الی31) سوره بقره

دانایی خدا از غیب و آشکار ، آسمان و زمین – سجده نکردن و ابا و تکبّر شیطان هنگام سجده کردن بر

 آدم-  اخطار خداوند به آدم برای نزدیک نشدن به درخت ممنوعه(گندم یا سیب) – فریب دادن آدم و حوا

توسط شیطان برای تنــــاول نمودن از درخت ممنوعه – اخـراج آدم و حوا از بهـشت و آسایششان تا روز

 مرگ – پذیرفته شدن توبه آدم به درگاه حضرت حق – پیروی نمودن از رُسُل الهی – کسانی که تکذیب

کردند آیات الهی را اهل دوزخند – به یاد آری نعمت هایی که به بنی اسرائیل داده شد و اخطار به آنها

در مورد نشکستن پیمان خویش .

مفــهوم آیــات (50الی41) سوره بقره

ترسیدن از قهر خدا – به پا داشتن نماز و پرداخت زکات و در کنار خداپرستان خدا را پرستش نمودن –

تعَقّل نمودن در آیات الهی – صبر و نماز برای خداپرستان دشوار نیست – در مورد سختی روز قیامت -

زمانی که خدا مردم را از دست فرعونیان ، ملحدان و عصیانگران نجات داد – غرق نمودن فرعونیان

توست حضرت پروردگار .

مفــهوم آیــات (60الی51) سوره بقره

ستمکاری و گوساله پرستی مردم عصر جهالت – آمرزش گناه گوساله پرستان – توبه پذیر بودن خدا –

برانگیخته شدن کافران بعد از مرگ به سبب شکرگزاری خدا – نعمات الهی – آمرزیدن گناهان در بیت

المقدس – فرستادن عذابی سخت برای کافران – سرازیر شدن 12چشمه آب برای حضرت موسی زمانی

که قومش در هلاکت به سر میبردند .

مفــهوم آیــات (70الی61)سوره بقره

کافرگشتـن یهودیان – کشته شدن انبیاء به دست یهودیان– راه ستمکاری و نافرمانی در پیش گرفتن یهود-

هر انسانی با هر آیینی اگر کار شایسته ای انجام دهد به اجر و پاداش الهی میرسد- شکستن عهد کافران-

عذاب کافران پندی است برای پرهیزکاران – خصوصیات گاو قوم حضرت موسی .


تهیه کننده : محسن طاهری امیری